Sunday, May 28, 2023
Home Fréttir Í fréttum 08.09.2022 Reykjavíkurborg auglýsir eftir samstarfsaðila um þróun og uppbyggingu Toppstöðvarinnar í Elliðaárdal

08.09.2022 Reykjavíkurborg auglýsir eftir samstarfsaðila um þróun og uppbyggingu Toppstöðvarinnar í Elliðaárdal

159
0

Gert er ráð fyrir að starfsemi í Toppstöðinni í Elliðaárdal skapi áhugaverðan áfangastað í Elliðaárdal. Sérstök áhersla er lögð á samfélagsleg verkefni sem eru opin almenningi. Dæmi um slíkt er frumkvöðlasetur, heilsueflandi starfsemi og sýninga-, menningar- og fræðslustarfsemi.

Reykjavíkurborg leitar eftir samstarfsaðila um þróun og uppbyggingu Toppstöðvarinnar í Elliðaárdal. 

Toppstöðin, Rafstöðvarvegur 4, er rúmlega sex þúsund fermetra bygging sem var tekin í notkun 1948 sem olíu- og kolakynt vararafstöð til þess að taka á móti toppálagspunktum í raforkuþörf og hitaveitu og dregur nafn sitt af því hlutverki. Starfsemi rafstöðvarinnar sem varaaflstöð lagðist að mestu leyti af 1981. Frá árinu 2008 hafa félagssamtökin Toppstöðin rekið frumkvöðlasetur í hluta hússins.

Borgarráð samþykkti árið 2016 stefnu um þróun Elliðaárdals undir heitinu „Sjálfbær Elliðaárdalur“. Þar var horfið frá fyrri hugmyndum um niðurrif hússins og þess í stað lagt til að leitað yrði eftir samstarfsaðilum.

Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir að setja 200 milljón krónur í viðhald og endurbætur á Rafstöðvarvegi 4 á næstu árum. Af hálfu borgarinnar verður forgangur settur í aðgerðir sem lúta að grunnviðhaldi og öryggismálum í húsinu.

Óskir um vettvangsferð sendist á netfangið esr@reykjavik.is.
Umsókn skal skilað eigi síðar en 8. september 2022.

Gert er ráð fyrir að væntanlegur samstarfsaðili komi til viðbótar að fjármögnun á endurbótum, umfram framkvæmdir borgarinnar, sem eru nauðsynlegar til að búa það undir nýja starfsemi.

Ekki er gert ráð fyrir að byggt verði við húsið.

Allar breytingar og viðbætur verða eign Reykjavíkurborgar við leigulok.

Umsókn um þátttöku í samstarfi

Áhugasamir aðilar skulu skila inn umsókn um þátttöku á netfangið esr@reykjavik.is fyrir lok dags þann 8. september 2022. Umsókn skal fylgja staðfesting fjármálastofnunar á því að umsækjandi hafi fjárfestingargetu að lágmarki 300 milljónir króna.

Húsnæði Reykjavíkurborgar við Rafstöðvarveg 4, við Elliðaárdal er til ráðstöfunar í verkefnið.

Leigusamningur verður tímabundinn með uppsagnarákvæðum. Tímalengd samnings verður nánar tilgreind í viðræðum við væntanlegan leigutaka.

Boðið verður upp á vettvangsferð um Toppstöðina í samráði við umsækjendur.
Senda skal ósk um vettvangsferð á esr@reykjavik.is.

Umsókn skulu fylgja upplýsingar um umsækjanda og lýsing á hugmyndum hans um húsið. Eftir að farið hefur verið yfir umsóknir verður hæfum aðilum boðið til viðræðna um þeirra hugmyndir og eftir atvikum, þær aðlagaðar markmiðum borgarinnar. Að viðræðum loknum munu þátttakendur leggja fram endanlegar tillögur og mun matshópur meta tillögurnar og leggja fram niðurstöðu til borgarráðs með tillögu um áframhaldandi viðræður við þann aðila sem á bestu hugmyndina að mati matshóps.

Í umsókn sinni skulu umsækjendur lýsa nánar:

  • Áætlaðri starfsemi í húsinu
  • Kostnaðaráætlun, tímaáætlun, framkvæmdatími og áætluð opnun
  • Aðgengi almennings að húsinu og salernum
  • Veitingarekstri og/eða hugmyndum um aðra þjónustu í húsinu
  • Afstöðu til mögulegra framkvæmda borgarinnar eins og skipti á klæðningu
  • Áætlun um samfélagslega ábyrgð, þ.m.t. umhverfisvernd
  • Umsækjendum er frjálst að nálgast viðfangsefnið frá þeim sjónarhóli sem þeim þykir áhugaverðastur.

Umsókn skal skilað rafrænt á netfangið esr@reykjavik.is eigi síðar en 8. september 2022.

Við mat á innsendum hugmyndum verða eftirtalin atriði lögð til grundvallar:

Mat á hugmyndum

Við mat á innsendum hugmyndum verður notast við matslíkan sem skoðar eftirtalin atriði:

  • Gæði hugmyndar út frá hönnun, frumleika, nýtingu rýmis, aðgengi og fleira.
  • Boðið leiguverð og áætlaður framkvæmdakostnaður vegna breytinga
  • Þekking, hæfni og reynsla umsækjenda

 

Matsreiknir

Matsþáttur Dæmi / skýring: Stig:
1. Gæði hugmyndar
1.1 Frumleiki og tenging við umhverfi. Hugmynd er áhugaverð, trúverðug og til þess fallin að skapa áhugaverðan áfangastað í Elliðaárdal fyrir nærumhverfið og gesti. 10
1.2 Hönnun. Gæði hönnunar og miðlunarleiða verkefnisins. Fjölbreytni og frumleiki. Nýting rýmis og samhengi við umhverfið. 10
1.3 Aðgengi. Hefur almenningur aðgengi að salernum og öðrum rýmum? Mest aðgengi gefur hæst stig. 10
Samtals gæði í hönnun, tengingar og aðgengi: 30
2. Þekking og reynsla við uppbyggingarstarf verkefna
2.1 Umsækjendur hafa mikla þekkingu á uppbyggingu á sambærilegu verkefni. Á meðal aðstandenda eða í ráðgjafaráði er a.m.k. einn aðili sem hefur víðtæka þekkingu og reynslu af uppbyggingu verkefnis af sama umfangi. 5
2.2. Umsækjendur hafa reynslu af rekstri á fasteignaþróunarverkefni. Umsækjendur hafa þróað eða rekið fasteign með fleiri en einn leigutaka sem er meira en 2.000 fermetrar að stærð. 5
Samtals þekking og reynsla við verkefnastjórn: 10
3. Þekking og reynsla af blandaðri starfsemi
3.1 Þekking og reynsla af blandaðri starfsemi. Umsækjendur hafa þekkingu og reynslu af uppbyggingu og rekstri ólíkrar starfsemi. 5
3.2 Farsæl samþætting ólíkra verkefna. Umsækjendur hafa reynslu af farsælli samþættingu ólíkra verkefna. 5
Samtals þekking og reynsla af blandaðri starfsemi: 10
4. Viðskiptaáætlun
3.1 Kostnaðaráætlun. Kostnaðaráætlun er vönduð og trúverðug. 5
3.2 Rekstrarmódel. Rekstrarmódel er vel útfært og trúverðugt. 5
3.3 Markaðsgreining. Búið að greina helstu markhópa hússins. 5
3.5 Áætlun um samfélagslega ábyrgð. Áætlun sem skýrir nánar hvaða viðmið um samfélagslega ábyrgð verða viðhöfð í rekstrinum, þar á meðal varðandi umhverfisvernd. 5
Samtals viðskiptaáætlun: 20
5. Fjármál
4.1 Leiguverð. Leiguverð í heild og per fermeter. 15
4.2 Fjárfesting. Hversu umfangsmikil er áætluð fjárfesting umsækjanda í húsnæðinu. 15
Samtals fjármál: 30
Samtals stig: 100

Skipulag Elliðaárdals

Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar er Elliðaárdalur skilgreindur sem einn af tólf borgargörðum sem eru kjarninn í vef útivistarsvæða og göngu- og hjólreiðastíga borgarinnar. Innan borgargarða er gert ráð fyrir útivistariðkun og fjölbreyttri mannvirkjagerð af ýmsum toga sem tengist nýtingu og þjónustu svæðanna til útiveru, afþreyingar og leikja og allrar almennrar frístundaiðkunar. Einnig má gera ráð fyrir veitingaaðstöðu og veitumannvirkjum.

Um Elliðaárdal segir í Aðalskipulagi (Græna Borgin):

OP4. Elliðaárdalur – 270 ha: Elliðaárdalur nær frá Elliðavatni, vestur og norður að Elliðavogi. Hann dregur nafn sitt af Elliðaám, sem um hann renna. Elliðavogshraun þekur dalbotninn. Austan og norðan vil dalinn eru hverfin Árbær og Höfðar, en sunnan og vestan við hann eru Heimar, Sogamýri, Fossvogur og Breiðholt. Elliðaárdalur er eitt mest sótta útivistarsvæðið í borginni. Reykjavíkurborg keypti Elliðaárnar árið 1906, til vatnsaflsvirkjunar. Rafstöðin var reist um 1920. Árið 1950 hóf Skógræktarfélag Reykjavíkur skógræktar- og uppgræðslustarf í árhólmanum í samstarfi við borgina og Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Það starf hefur skilað í víðfeðmum skógi og frjósömu lífríki gróðurs sem er eitt helst aðdráttarafl skógarins. Fuglalíf er fjölskrúðugt í Elliðaárdal og þar hafa einnig fundist fornminjar, m.a. frá tíð Innréttinganna. Elliðaárdalur skiptist í megindráttum í tvo hluta, ofan og neðan við Breiðholtsbraut sem þverar svæðið. Innan svæðisins eru hesthúsbyggðin í Víðidal, íþróttasvæði, ræktaður útivistarskógur. Fjölbreytt starfsemi á jöðrum dalsins, náttúrulegt umhverfi, skógargeirar og gott aðgengi gera svæðið eins ákjósanlegt til útiveru og raun ber vitni. Árnar og nánasta umhverfi þeirra, Blásteinshólmi og árbakkar Dimmu falla undir hverfisvernd. Svæðið setur mjög mikinn svip á ásýnd borgarinnar og er eitt mikilvægasta andrými hennar. Stefnt er að afmörkun hverfisverndarsvæðis fyrir Elliðaárnar og nánasta umhverfi þeirra í deiliskipulagi innan þriggja ára frá samþykkt aðalskipulagsins. Megin stefna í skipulagi svæðisins er að skapa jafnvægi á milli verndunar og nýtingu svæðisins til útivistar.

Síðasta haust samþykkti borgarráð nýja stefnu um þróun Elliðaárdals undir heitinu „Sjálfbær Elliðaárdalur“.

Almennt um húsnæðið

Húsnæðið sem um ræðir er skráð samkvæmt FMR 6.483,0 fermetrar.

Leigusali mun skila húsnæðinu að loknum breytingum sem samið verður sérstaklega um. Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir að setja 200 milljón krónur í endurbætur og viðhald á Rafstöðvarvegi 4 á næstu tveimur árum. Af hálfu borgarinnar verður forgangur settur í aðgerðir sem lúta að grunnviðhaldi og öryggismálum í húsinu.

Væntanlegur samstarfsaðili mun því fjármagna allar endurbætur, umfram framkvæmdir borgarinnar, sem eru nauðsynlegar til þess að búa það undir nýja starfsemi.

Ekki er heimilt að byggja nálægt ám og því ekki gert ráð fyrir að byggt verði við húsið.

Allar breytingar og viðbætur við leigulok verða eign Reykjavíkurborgar.

Netfang: esr@reykjavik.is

Previous articleAldrei fleiri fengið úthlutað á stúdentagörðum
Next articleÍslensk hús þola jarðskjálfta vel
Loading..